Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 Всяка поръчка от страна на Клиент на електронен магазин www.tagsilk.com има силата на договор за покупко-продажба между двете страни. Задълженията по този договор се смятат за изпълнени с доставката на стоката, която сте поръчали.


Връщане и замяна

За да върнете артикул  моля да изпратете съответния артикул по пощата или по куриер за Ваша сметка в 14-дневен срок от получаването му. Адресът за връщане е ул. Пролет 16, 4110 с. Първенец. Върнати от клиента пратки, с наложен платеж, не се приемат. Изделията се връщат в запазен вид и непокътната оригинална опаковка, като стойността на транспорта остава за сметка на купувача.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията (касова бележка, бележка за наложен платеж или фактура) и попълнен формуляр за рекламация.

Обърнете внимание! Поради хигиенни причини, следните артикули не могат да бъдат върнати ако са разопаковани или отваряни или с нарушени опаковка или стикери: спално бельо, възглавници, олекотени завивки, протектори за матраци и възглавници, хавлиени кърпи и халати, нощници и всички бебешки артикули; Не могат да бъдат върнати и всички артикули от естествена коприна, защото те се изработват по индивидуална поръчка на клиента - десен, вид и размер.

Ако сте заплатили с банкова карта или превод, сумата ще ви бъде възстановена обратно по същата банкова сметка. Ако сте заплатили с банков превод, сумата ще ви бъде възстановена по посочена от Вас банкова сметка. След като получим върнатите артикули, отговарящи на условията за връщане с оригиналната им опаковка и формуляра, ще възстановим заплатенат за тях сума в рамките на 10 работни дни от получаването им Моля изпратете ни банковите си данни (име, фамилия и банкова сметка (IBAN и BIC) на и-мейл.

Ако сте заплатили с наложен платеж, сумата ви ще бъде възстановена отново с наложен платеж.

Какво да направя ако забележа, че в изделието има повреда или дефект?

Ако забележите дефект в изделието, който е настъпил в процеса на производство ние ще отстраним дефекта, а при невъзможна корекция ще заменим изделието или ще върнем заплатената сума. За предявяване на рекламация се изисква касов бон. В този случай сумата на транспорта се заплаща от фирмата ни.

За производствен дефект не се признават несъответствия, настъпили при неправилна употреба и неспазване знаците за третиране на изделието.

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основният платец по нея. В случай на видим дефект или несъответствие на стоката, в момента на получаването, третата страна може да я откаже или да я вземе на своя отговорност. В случай че, приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, Клиентът губи правото си на рекламация.


Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, състав, материя, размери) са базирани на характеристики предоставени ни от съответните производители. Вариация в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите, а разминаване в информацията относно състав, материя и посочените приблизителни размерни таблици е възможно поради вариация на информацията от страна на производителите. В последния случай преди доставка на съответната поръчка доставчикът се задължава да уведоми потребителя за това и да изпълни същата след потвърждение на поръчката от страна на потребителя.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН tagsilk.com

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия (ОУ) за продажба регулират отношенията между: “ТАУШАНОВИ” ЕООД с ЕИК 203741266, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Първенец, 4110, ул. Пролет №16, представлявано от управителя Георги Спасов Таушанов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин tagsilk.com, наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

1. Наименование на Доставчика: “ТАУШАНОВИ” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Първенец, 4110, ул. Пролет №16;

3. Адрес за упражняване на дейността: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Първенец, 4110, ул. Пролет №16;

4. Данни за кореспонденция: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Първенец, 4110, ул. Пролет №16, Email: sales@tagsilk.com , тел: +359 888 511 444, +359 886 030 780 лице за контакт: Анна Таушанова;

5. Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 203741266;

6. Надзорни органи:        
     Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, 1592, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 91 53 518 факс: (02) 91 53 525 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
     Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 933 05 65 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG203741266                                                    

8. Удостоверение за Администратор на лични данни № 423120      

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.tagsilk.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5.
1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.tagsilk.com или друго средство за комуникация от разстояние.
2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
5. Цената за доставката се поема от Ползвателите.
Чл. 6.
1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.
1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочетох и съм съгласен с Общи условия" и "Продължете", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8.
1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
2. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
3. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9.
1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.tagsilk.com
4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12.
1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, са за сметка на Ползвателя.
1. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на Доставчика.
4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
5. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
6. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13.
1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
2. В случай че Потребителя и Доставчика не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
4. В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 14.
1. Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15.
1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.tagsilk.com
Чл. 16.
1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

чл. 17.
1. С отбелязване с отметка в полето " Прочетох и съм съгласен с Общи условия " Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло, и декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на “ТАУШАНОВИ” ЕООД;
2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “ТАУШАНОВИ” ЕООД;
3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
4. начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
5. правото на Потребителя да се откаже от услугите;
6. периода, за който цената на услугите е в сила;
7. условията за ползване на услугите;
8. условията и срока на гаранцията;
9. информация за контакт с “ТАУШАНОВИ” ЕООД, включително по телефон и електронна поща;
10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
12. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.
13. Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 21. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.10.2016Избрани продукти

долен чаршаф ПРАСКОВА

долен чаршаф ПРАСКОВА

Артек 92 ООД

17.80BGN

спален комплект ТАНЕА 2

спален комплект ТАНЕА 2

Артек 92 ООД

48.80BGN

спален комплект ГРЕЙС

спален комплект ГРЕЙС

Артек 92 ООД

48.80BGN

покривка БЕНЕТОН жълт

покривка БЕНЕТОН жълт

Артек 92 ООД

17.60BGN

спален комплект АУРОРА

спален комплект АУРОРА

Артек 92 ООД

48.80BGN

долен чаршаф ЗЕЛЕН

долен чаршаф ЗЕЛЕН

Артек 92 ООД

17.80BGN